top of page

ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

(ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה)

תב-העת ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה (מכרך 16 השם קוצר ל ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה) הופיע משנת 1933 ועד 1967 כאשר הוחלף בכתב-העת קדמוניות. המטרה בהתחלה היתה לפרסם את פעולותיה של החברה, שבמשך זמן רב היתה היחידה בין המוסדות היהודים שעסקה בארכיאולוגיה, גיאוגרפיה וידיעת הארץ. העורכים הראשונים היו בנימין מזר ושמואל ייבין. בשנים הראשונות נתפרסמו בו דוחות וסקירות על חפירות של החברה, וכן סקירות על מחקרים בגיאוגרפיה, אקלים, צמחיה, ועוד. כמו כן נתפרסמו מאמרים הדנים בגיאוגרפיה היסטורית, זיהוי אתרים מקראיים, סיכומי הרצאות בכול הארץ על נושאים ארכיאולוגיים, וכן ידיעות על חפירותיהן של החברות הזרות שפעלו אז בארץ.

כל החוברות של 31 שנות קיומו של ידיעות הועלו לאינטרנט לשימוש כלל הציבור ונגישים לכל.

http://www.dlir.org/browse-e-journals.html

bottom of page