top of page

הצטרפו לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

חברי החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה תורמים לפעילותה - פרסומים, תמיכה וקידום פרוייקטים ארכאולוגיים בישראל. כחברי החברה ניתן להרשם כמנוי לכתב העת קדמוניות - כתב עת לעתיקות ארץ־ישראל וארצות המקרא וכן ל-Israel Exploration Journal  (באנגלית). 

חברי החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה זכאים להנחה של 25% על הפרסומים בהוצאת החברה ועל אירועים המאורגנים בידיה. 

bottom of page