top of page

מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל

מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל הינו כתב-עת אקדמי של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה בשיתוף המחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

כתב העת יצא לאור בין השנים תשי"ט ועד תשס"ג (1959- 2002). לאורך תקופה זו יצאו לאור 16 חוברות עם מאמרים בעברית בלבד.

מחקרים בגיאוגראפיה של ארץ ישראל זמין ללא עלות באתר המחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

bottom of page