קדמוניות 

קדמוניות הינו כתב עת מדעי-פופולארי לארכאולוגיה של ארץ-ישראל והארצות המקרא.

קדמוניות מביא לצבור הרחב של שוחרי עברה של ארץ-ישראל ולחוקרים את סיכום חידושי החפירות והמחקר הארכאולוגי הנערך ברחבי הארץ והארצות השכנות.